curl post发送json参数

直接携带参数:

curl  -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "{\"param\":\"20210608\"}" "URL"

指定json文件,文件名(带路径),param.js

curl  -H "Content-Type: application/json" -X POST -d @param.json "URL"

使用文件时,不需要转义且中文不会乱码,直接发送时要进行字符串转义,且会中文乱码。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注