sql支持查询多少个字段?

前面测试过 mysql 最大支持61个表连接,

而字段数经过测试似乎是无限的:

  public static void main(String[] args){

    String sql = "select '' t0 ";
    int cols = 128000; // 字段数
    for (int i = 1; i < cols; i++) {
      sql += ",'' t"+i;
    }
    sql += " from user"; // 任意表,这里用user
    System.out.println(sql);
    List<Map<String, Object>> maps = ViewJDBC.queryMapList(sql);
    System.out.println(maps);
  }

这里测试了 12万8千个字段,正常返回,就是有点慢,已经足够大了,没有必要测试出最大支持多少,或许是无限的。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注